Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là vấn đề mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp, bạn đọc quan tâm tới. Tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất đưa ra căn cứ để xét tặng thưởng và danh hiệu đề nghị cho tổ chức cũng như cá nhân. Luật ACC xin gửi đến quý bạn đọc bài viết: "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng (Cập nhật 2022)".
Th (19)

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng

UBND TỈNH…….

SỞ NỘI VỤ

Số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …….tháng ………năm …….

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số ……….. ngày ………… của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ……….;
Ngày …….., Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số .của Hội Cựu c…….hiến binh tỉnh ……về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn …………
Sau khi xem xét hồ sơ và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh . nhân dịp ………kỷ niệm …….năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn……… (có danh sách kèm theo).
Tiền thưởng cho mỗi tập thể là ……… đồng, mỗi cá nhân là . đồng; tổng……… số tiền thưởng là ………. đồng (Mười triệu,bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

– UBND tỉnh;

– Ban TDKT tỉnh;

– Lưu: VT, …(8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Bộ Tư pháp

MẪU SỐ 1: TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr…. …(1)…., ngày …. tháng …. năm ……
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)
– Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
– Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày tháng năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngày…tháng…năm…của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ..(3)..
…(3)… kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:
 1. “Cờ thi đua ngành Tư pháp” ….tập thể.
 2. “Tập thể lao động xuất sắc”…..tập thể.
 3. “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” …..cá nhân.
 4. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”….tập thể;….cá nhân.
……………………………..
(Có danh sách kèm theo)
…(3).. kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa danh;
(2) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích năm, theo chuyên đề……..;
(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(kèm theo Tờ trình số /TTr – … ngày… tháng… năm … của…..)
Số TT Danh hiệu, hình thức khen thưởng

Họ và tên cá nhân; tên tập thể

Chức vụ, đơn vị
I Cờ thi đua ngành Tư pháp
1. ….
II Tập thể lao động xuất sắc
1. ……
III Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp
1 Ông (bà ) …
IV Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
a. Tập thể:
1. …..
b. Cá nhân
1. Ông (bà ) ……
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

3. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể vững mạnh số 1

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Số: /TTr….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tặng ………………………(2)
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số…../2018/QĐ-UBND ngày …../…../2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;
Xét thành tích xuất sắc của ….(3) và biên bản xét ngày ….tháng …..năm ….. của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ……..(4) ……….. kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (đề nghị khen thưởng):
Liệt kê các danh hiệu (hình thức khen thưởng) và tên của tập thể (cá nhân) đề nghị khen thưởng……..(5).
(Đính kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và kết quả bỏ phiếu của đơn vị trình khen; báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân) (6)
Đã có thành tích xuất sắc trong …………………………….(7).
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.
Nơi nhận:

– UBND tỉnh;

– Ban TDKT tỉnh;

– Lưu: VT, …(8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1): Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2): Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị tặng thưởng đối với khen thưởng tổng kết năm; Đối với khen thưởng đột xuất hay khen thưởng theo chuyên đề ghi rõ hình thức đề nghị tặng thưởng và ghi trực tiếp vào (2).
(3): Ghi rõ tên tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trong năm (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng tổng kết năm); trong chiến đấu phòng chống lụt bão, trong bảo vệ tài sản (đối với trường hợp khen thưởng đột xuất); trong phong trào thi đua (trường hợp khen thưởng theo chuyên đề).
(4): Tên đơn vị trình khen.
(5): Trường hợp đề nghị 01 danh hiệu thi đua hoặc 01 hình thức khen thưởng nào đó thì tiếp vào (5). Tờ trình đề nghị khen cao có thể đề nghị nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, riêng các tờ trình đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thì trình từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng độc lập.
– (6): Trường hợp khen thưởng chuyên đề chỉ cần Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị trình khen và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; đối với khen thưởng đột xuất chỉ cần Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị trình khen và danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân.
– (7): Ghi rõ thành tích trong công tác năm hay trong phong trào thi đua (cụ thể phong trào …..), ví dụ:
– Câu thành tích đề nghị khen thưởng tổng kết năm: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm ….”.
– Câu thành tích đề nghị khen thưởng theo chuyên đề: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ……”
– Câu thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất: “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ tài sản của nhân dân…..”
– (8): Viết tắt tên cơ quan, tổ chức tham mưu soạn thảo.

4. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh số 2

ĐẢNG BỘ …………………

CHI BỘ ……………………….

*

Số: …- TTr/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
Đề nghị khen thưởng năm 20…
Kính gửi: Đảng uỷ ……………………………
Căn cứ quy định số ……………… ngày … tháng … năm … Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ ………………;
Căn cứ công văn hướng dẫn số ………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ ……………… về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ công văn hướng dẫn số …………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ …………. về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;
Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày … tháng … năm … của Chi bộ …………………. về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,
Chi bộ ……………… làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ …………… xem xét khen tặng các tập thể, cá nhân sau:
* Tập thể:
Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ ………………. (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).
* Cá nhân:
Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).
Trân trọng kính trình.
Nơi nhận:

– Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ

– Đảng viên trong chi bộ;

– Lưu hồ sơ;

TM /CHI BỘ

5. Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng

1) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể:

– Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào các tiêu chí dưới đây để đề xuất mức độ hoàn thành của tập thể:
+ Tập thể “Không hoàn thành nhiệm vụ”: Không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm, chủ yếu được giao trong năm, không đảm bảo yêu cầu về thời gian, không đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng hoặc để xảy ra sai sót, vi phạm về nghiệp vụ.
+ Tập thể “Hoàn thành nhiệm vụ”: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu được giao trong năm cơ bản hoàn thành, còn nhiều thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
+ Tập thể “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo về số lượng và chất lượng các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra (kể cả nhiệm vụ phát sinh).
+ Tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra về thời hạn, đảm bảo số lượng và chất lượng (kể cả nhiệm vụ phát sinh), có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác; có nhiều sáng kiến, giải pháp, đề xuất tham mưu được áp dụng và đem lại hiệu quả công tác; 100% cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 70% cá nhân được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”/hoặc được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
– Trên cơ sở đề nghị của đơn vị, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng sẽ tổng hợp, trình Giám đốc Học viện xem xét và ra thông báo công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể để làm căn cứ đề nghị khen thưởng.
2) Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng
Việc xét thi đua, khen thưởng phải dựa trên kết quả đánh giá thành tích đạt được trên các mặt công tác của năm học.
Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua:
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến“:
– Xét tặng cho cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
– Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
– Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
– Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
– Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).
Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận).
– Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
– Xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao;
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
+ Có trên 50% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở“:
Xét tặng cho cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
* Lưu ý: Tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không vượt quá 15% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính“:
Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
– 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (Năm học: …………);
– Có ít nhất 01 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành trong thời gian đề nghị.
4. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc“:
Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
– Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc;
– 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính”, cụ thể:
+ Năm học………..: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành” lần 1;
+ Năm học ………………: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành” lần 2;
+ Năm học …………..: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thì đủ điều kiện để trình Bộ xét trình Nhà nước xem xét phong tặng.
5. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc“:
Được lựa chọn trong số các tập thể được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo thứ tự tiêu biểu xuất sắc từ cao xuống thấp.
– Căn cứ tiêu chuẩn và danh sách đề nghị của đơn vị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện sẽ xem xét, lựa chọn không quá 60% các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” để đề nghị Hội đồng TĐ-KT Bộ Tài chính xét, công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (theo quy định của Bộ Tài chính).
Mời quý bạn đọc tham khảo thêm bài viết: Mẫu công văn đề nghị khen thưởng (Cập nhật 2022)

6. Dịch vụ tư vấn luật ACC

Trên đây là thông tin về Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng (Cập nhật 2022)  mà Công ty Luật ACC gửi đến quý bạn đọc tham khảo. Nếu cần cung cấp thêm thông tin chi tiết quy định về vấn đề này, quý khách vui lòng truy cập trang web: https://accgroup.vn để được trao đổi cụ thể.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (220 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo