CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản kiểm phiếu mới nhất năm 2021

Tiên Ngô

Mẫu biên bản kiểm phiếu mới nhất năm 2021

Tiên Ngô

11/12/2021

Mẫu biên bản kiểm phiếu được sử dụng để làm gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 79
Mẫu biên bản kiểm phiếu

1.Biên bản kiểm phiếu là gì?

Biên bản kiểm phiếu với đầy đủ các nội dung như tổng số người tham gia bỏ phiếu, số lượng người đã tham gia bỏ phiếu, số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ…. Sẽ là cái thể hiện sự công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình biểu quyết.

– Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết: được sử dụng trong các phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng trong các tổ chức doanh nghiệp.

– Mẫu biên bản kiểm phiếu kỷ luật Đảng viên: được sử dụng trong các hội nghị của chi bộ đảng để biểu quyết về việc kỷ luật Đảng viên trong chi bộ.

– Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên: được sử dụng các hội nghị của các chi bộ đảng để biểu quyết đánh giá xếp loại Đảng viên trong chi bộ.

– Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử: được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp để bầu ra một người trong số các ứng cứ viên đã được lựa chọn xứng đáng, phù hợp với chức danh được đề ra.

– Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội: được sử dụng trong các kỳ đại hội của các tổ chức, đoàn thể.

 2. Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

TÊN TỔ CHỨC (1)                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————–                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v:…(2))

Hôm nay, vào lúc … giờ …,ngày … tháng … năm … tại … Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1- Ông/Bà … :           Trưởng ban

2- Ông/Bà … :           Thành viên

3- Ông/Bà … :           Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Nội dung biểu quyết 1 (3)

     Kết quả biểu quyết :

– Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : … , trong đó.

– Số phiếu tán thành  :… , chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu không tán thành : …

– Số phiếu không có ý kiến : …

– Số phiếu không hợp lệ: …

Kết luận :   

2- Nội dung biểu quyết 2 (3)

Kết quả biểu quyết :

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : … , trong đó.

– Số phiếu tán thành  :…, chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu không tán thành : …

– Số phiếu không có ý kiến : …

– Số phiếu không hợp lệ: …

Kết luận :

(Tương tự với các nội dung biểu quyết khác)

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc…(2)của …(1)Biên bản đã được lập xong lúc … giờ … phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU                                    THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức: Nêu đầy đủ tên tổ chức. Ví dụ: Công ty TNHH ABC

(2) Nêu các nội dung cần thông qua bằng việc biểu quyết. Ví dụ:Thông qua nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty TNHH ABC.

(3) Nêu từng nội dung cần biểu quyết nếu cuộc họp có nhiều nội dung cần phải biểu quyết cho từng nội dung riêng biệt. Ví dụ: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Mẫu biên bản kiểm phiếu kỷ luật Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ

… ngày…tháng…năm 20…

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí…(1)

Hôm nay, ngày…tháng … năm …, vào lúc …, Chi bộ… đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí…(1)

1. Thành phần tham dự hội nghị:

Tổng số thành viên dự hội nghị gồm có: …đồng chí;

Vắng:…đồng chí; Có lý do…đồng chí; Không có lý do:…đồng chí;

2. Nội dung hội nghị:

Hội nghị tiến hành xem xét, bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí …(1)

Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm…đồng chí:

1- Đồng chí:  …,     Tổ trưởng

2- Đồng chí: …,     Thư ký

3- Đồng chí: …,     Tổ viên

Số phiếu phát ra:…phiếu;

Số phiếu thu vào:..phiếu

Số phiếu hợp lệ:…phiếu;

Số phiếu không hợp lệ:…phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

– Không kỷ luật…./…/…phiếu, bằng…%

– Khiển trách…/…/…phiếu, bằng…%

– Cảnh cáo…/…/…phiếu, bằng…%

– Cách chức…/…/…phiếu, bằng…%

– Khai trừ…/…/…phiếu, bằng…%

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí quyết định hình thức kỷ luật …đối với đồng chí…(1)

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí…(1)

Hội nghị kết thúc vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm…/.

Các thành viên tổ kiểm phiếu              Thư ký             Tổ trưởng

Ghi chú:

(1) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của đồng chí được đưa ra xem xét quyết định hình thức kỷ luật.

4. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ

… ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu xếp loại đảng viên năm…

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ … về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm…, Chi bộ…đã tiến hành xếp loại đảng viên năm …

Tổng số đảng viên của chi bộ… đồng chí, trong đó:

+ Đảng viên chính thức: …đồng chí

+ Đảng viên dự bị: …đồng chí

Số đảng viên vắng mặt…đồng chí, có lý do:…, không có lý do…

Số đảng viên có mặt:…đồng chí

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm … bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1. Đồng chí…Trưởng ban;

2. Đồng chí….Thư ký;

3. Đồng chí…Uỷ viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra …phiếu, số phiếu thu về …phiếu

Số phiếu hợp lệ…phiếu, số phiếu không hợp lệ…phiếu

I. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

2. Đồng chí…đạt…/…

3. Đồng chí…đạt…/…

II. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

2. Đồng chí…đạt…/…

3. Đồng chí…đạt…/…

4. Đồng chí…đạt…/…

5. Đồng chí…đạt…/…

6. Đồng chí…đạt…/…

7. Đồng chí…đạt…/…

III. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

2. Đồng chí…đạt…/…

3. Đồng chí…đạt…/…

4. Đồng chí…đạt…/…

5. Đồng chí…đạt…/…

6. Đồng chí…đạt…/…

7. Đồng chí…đạt…/…

IV. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên năm …

Hội nghị kết thúc vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm…/.

Các thành viên tổ kiểm phiếu(Ký, ghi rõ họ và tên)Thư ký(Ký, ghi rõ họ và tên)Tổ trưởng(Ký, ghi rõ họ và tên)

5. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử:

TÊN TỔ CHỨC (1)                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử …(2)

Nhiệm kỳ …-…

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tên tổ chức (1) tiến hành bầu cử … nhiệm kỳ … – …

I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm có các thành viên có tên sau đây:

  1. Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…
  2. Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…
  3. Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do ông/bà:làm trưởng ban, cụ thể như sau:

  1. Ông/Bà …Trưởng ban
  2. Ông/Bà …Thư ký
  3. Ông/Bà …Thành viên

III. Thành phần tham gia biểu quyết

– Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: … , trong đó.

– Số phiếu phát ra…, chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu thu vào…, chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu hợp lệ …, chiếm tỉ lệ…%

– Số phiếu không hợp lệ …, chiếm tỉ lệ…%

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số TTHọ và tênSố phiếuTỷ lệ %
1   
2   
3   

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí sau đây đã trúng cử vào (2) nhiệm kỳ…-…(Xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập)

Số TTHọ và tênSố phiếuTỷ lệ %
1   
2   
3   
   

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc …giờ … ngày … tháng … năm …

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH                         T/M BAN KIỂM PHIẾU

Ghi chú:

(1)Tên tổ chức: Nêu đầy đủ tên tổ chức. Ví dụ: Công ty TNHH ABC

(2) Nêu rõ bộ phận cần bầu cử để chọn ra các thành viên trong bộ phận đó. Ví dụ: Ban chấp hành công đoàn.

5. Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội:

TÊN TỔ CHỨC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM …

Hôm nay, vào lúc … giờ …, ngày … tháng … năm … tại … Đại hội đồng cổ đông …(Tên tổ chức) đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm …

Tổng số cổ đông tham dự: …cổ đông, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết.

  • Tham dự trực tiếp: … cổ đông, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  • Tham dự thông qua ủy quyền: … cổ đông, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của …(Tên tổ chức) và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm … của …(Tên tổ chức) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm có các ông/bà có tên sau:

1- Trưởng ban: Ông /Bà… Chức vụ:…

2- Thành viên: Ông /Bà… Chức vụ:…

3- Thành viên: Ông /Bà… Chức vụ:…

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

I. Thành phần tham gia biểu quyết.

Số cổ đông có mặt: …cổ đông, đại diện cho … cổ phần (tương ứng với …% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: …phiếu

Tổng số phiếu thu vào: …phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: …phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: …phiếu

II. Kết quả biểu quyết từng nội dung.

1- Nội dung 1:

Kết quả biểu quyết :

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: …cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành:…cổ phần                chiếm tỉ lệ …%  ( tỉ lệ qui định 65%);

+ Số phiếu không tán thành: …cổ phần      chiếm tỉ lệ…%

+ Số phiếu không có ý kiến: …cổ phần      chiếm tỉ lệ…%

+ Số phiếu không hợp lệ: … cổ phần             chiếm tỉ lệ…%

Kết luận:  …

2- Nội dung 2

Kết quả biểu quyết :

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: …cổ phần, trong đó :

– Số phiếu tán thành:…cổ phần;             chiếm tỉ lệ …%  ( Tỉ lệ qui định 65%)

– Số phiếu không tán thành: …cổ phần;   chiếm tỉ lệ…%

– Số phiếu không có ý kiến: … cổ phần;       chiếm tỉ lệ…%

– Số phiếu không hợp lệ: … cổ phần;                chiếm tỉ lệ…%

Kết luận: …

Biên bản  kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm … được lập xong lúc … giờ … phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội.

Đại hội nhất trí 100%  không có ý kiến khác.

Trưởng ban                                 Thành viên                                   Thành viên

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi mẫu biên bản kiểm phiếu mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ