Ký quỹ - ký cược trên bảng cân đối kế toán

Xem thêm: Phân biệt giữa đặt cọc, ký quỹ và ký cược https://accgroup.vn/phan-biet-giua-dat-coc-ky-quy-va-ky-cuoc

Trong lĩnh vực kế toán, tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) đóng vai trò quan trọng để phản ánh các giao dịch liên quan đến việc nhận ký quỹ và ký cược từ các đơn vị hoặc cá nhân bên ngoài. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp có đủ tài chính để thực hiện các hợp đồng kinh tế mà họ đã ký kết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về nguyên tắc kế toán tài khoản 344 và cách thực hiện nó theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Tài khoản tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược)

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược từ các đơn vị, cá nhân bên ngoài. Điều này đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết. Các ví dụ cụ thể có thể là việc nhận tiền ký cược hoặc ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý và nhiều hợp đồng khác.

2. Kế toán nhận ký quỹ, ký cược

Khi kế toán nhận ký quỹ, ký cược, doanh nghiệp phải thực hiện theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ. Các khoản nhận ký quỹ, ký cược phải trả có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng được trình bày là nợ ngắn hạn, các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình bày là nợ dài hạn.

Ký quỹ - ký cược trên bảng cân đối kế toán

Ký quỹ - ký cược trên bảng cân đối kế toán

 

3. Trường hợp đặc biệt

3.1. Nhận thế chấp và cầm cố bằng hiện vật

Trường hợp nhận thế chấp hoặc cầm cố bằng hiện vật, các giao dịch này không phản ánh trực tiếp ở tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược). Thay vào đó, chúng sẽ được theo dõi và báo cáo trong thuyết minh Báo cáo tài chính.

3.2. Nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ

Khi doanh nghiệp nhận ký cược hoặc ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải thực hiện quy đổi ngoại tệ này ra đơn vị tiền tệ kế toán theo các nguyên tắc sau:

 • Tại thời điểm nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

 • Khi trả lại các khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh.

 • Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính.

4. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược)

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) gồm có:

 • Bên Nợ: Hoàn trả tiền nhận ký quỹ, ký cược.

 • Bên Có: Nhận ký quỹ, ký cược bằng tiền.

 • Số dư bên Có: Số tiền nhận ký quỹ, ký cược chưa trả.

5. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

5.1. Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

 • Nợ các tài khoản 111, 112.

 • Có tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng khách hàng).

5.2. Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng

Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng, ghi:

 • Nợ tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược.

 • Có các tài khoản 111, 112.

 • Trường hợp hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược bằng ngoại tệ, ghi:
 • Nợ tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh của từng đối tượng)

 • Nợ tài khoản 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá)

 • Có các tài khoản 111, 112 (theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền tài khoản tiền)

 • Có tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá).

5.3. Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế

Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết, doanh nghiệp thực hiện:

 • Nợ tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược

 • Có tài khoản 711 - Thu nhập khác.

Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược còn lại, ghi:

 • Nợ tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (đã khấu trừ tiền phạt)

 • Có các tài khoản 111, 112.

5.4. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ có nghĩa vụ phải trả lại bằng ngoại tệ

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ có nghĩa vụ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo:

 • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
 • Nợ tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược

 • Có tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

 • Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:
 • Nợ tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • Có tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược.

Kết luận

Nguyên tắc kế toán tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của các doanh nghiệp. Việc thực hiện nó đúng cách giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính. Hãy tuân thủ các quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để đảm bảo sự thành công trong kế toán tài khoản 344.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (382 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!