Xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, giấy phép con