Dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy là thủ tục bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện để ghi nhận những nội dung thay đổi, bổ sung của dự án vào trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hình, vốn, thời hạn dự án, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư hoặc các nội dung khác.

1. Giấy phép đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư và hiện nay là Luật Đầu tư 2020 cũng đang kế thừa quy định này.

Khoản 1 Điều 77 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có nêu, nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/01/2021) được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

2. Các trường hợp phải thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

Khi dự án đầu tư của bạn có thay đổi một trong các nội dung sau thì bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư nhé:

Tên dự án đầu tư.

Nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

3. Hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

– Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

– Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

– Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.

– Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

5. Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy bằng cách nào?

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh Long An;

– Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An tại địa chỉ: http://dichvucong.longan.gov.vn; Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn

6. Điều kiện để được thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và được nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp:

– Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

– Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

– Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

– Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

– Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/01/2021) và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy tại ACC

Tư vấn tận tình, chi tiết hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cơ bản cho việc thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trả kết quả chính xác cho khách hàng sau khi tiến hành thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

Trên đây là tất tần tật về thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy, liệt kê toàn bộ quá trình thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy. Bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn chi tiết qua Hotline: 1900.3330

8.Các câu hỏi liên quan đến thay đổi giấy phép đầu tư tại thị xã Ngã Bảy

Thời gian thực hiện việc thay đổi giấy phép đầu tư là bao lâu?

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  200 giờ (Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định:  32 (ngày làm việc) x 08 giờ = 256 giờ. Cắt giảm 56 giờ thực hiện)

Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư ở đâu?

Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự án đầu tư đặt địa chỉ

Điều chỉnh dự án đầu tư có tốn phí không?

Hiện tại các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh khi làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.157 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  cong-ty-xay-dung

  Dịch vụ thành lập công ty xây dựng tại Qụận 1

  I. Công ty xây dựng là gì? Công ty xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ các chức năng, năng lực xây dựng, có thể ký kết trực tiếp hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, để nhận thầu toàn bộ một ...

  Lượt xem: 3.075

  default_image

  Thanh toán tối thiểu trong thẻ tín dụng là gì ?

  Thanh toán tối thiểu trong thẻ tín dụng là gì ?   Khoản thanh toán tối thiểu của thẻ tín dụng là số tiền ít nhất bạn phải trả trong tháng để  không bị tính phí  phạt hoặc dẫn đến nợ xấu. Thông thường ...

  Lượt xem: 2.281

  38

  Gia hạn visa Đức lần 2 như thế nào?

  1. Điều kiện gia hạn visa Đức Thông thường, khi du khách xin thị thực vào Đức hoặc bất kỳ quốc gia Schengen nào khác, họ sẽ nhận được giấy phép cư trú trong 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Vì vậy, để ...

  Lượt xem: 1.290

  a11

  Gia hạn visa D10 lần 2 có được không?

  1. Visa D10 là gì?  Visa D10 là loại visa  cấp cho du học sinh đã tốt nghiệp  đại học, cao đẳng tại các trường của Hàn Quốc, có nhu cầu  ở lại Hàn Quốc để xin việc và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.  ...

  Lượt xem: 3.648

  y-te

  Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế tại Quận 1

  Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà ngành y tế có sự phát triển vươn lên mạnh mẽ. Do đó mà nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn đi vào sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế. Sau đây là Dịch vụ đăng ký lưu hành ...

  Lượt xem: 3.802

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo