1. Vai trò của con người mới xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng đất nước

Chúng ta biết rằng, có một nội dung bao chứa rộng lớn cả về lý luận và thực tiễn nằm xây dựng chế độ mới và giải phóng con người, vì con người ở trong kho tàng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”(3). Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh Cách mạng, minh triết đó không chỉ đã trở thànhphương châm hành động mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Trong công trình nghiên cứu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh:“Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh”(4). Do đó, chúng ta thấy rằng, muốn xây dựng một xã hội đương đại thì yếu tố con người luôn luôn đóng vai trò then chốt bởi vì những con người tiêu biểu đại diện cho sự phát triển xã hội của nó. Lịch sử thường gọi nó là “thời đại” và “con người của thời đại”.

Kể từ khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, vấn đề tiến lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc trao đổi, thảo luận. Đã có nhiều tranh luận, thậm chí tranh luận sôi nổi. Các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị, cực đoan nhân cơ hội đó xuyên tạc, công kích, làm mất uy tín, bôi nhọ, chống phá con đường xã hội chủ nghĩa của nước ta. Mặc dù lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và do nhân dân Việt Nam lựa chọn, song vẫn còn một số người có “tư duy xét lại”, ngộ nhận, hoài nghi về những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Hóa ra, chủ nghĩa tư bản tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cũng bộc lộ không ít khuyết điểm, nhất là trong bối cảnh phân hóa giàu nghèo, khủng hoảng kinh tế – chính trị, thậm chí là khủng hoảng y tế dưới tác động của diễn biến phức tạp. của đại dịch Covid-19 Theo chủ nghĩa Mác-Lênin Theo học thuyết của Người, chủ nghĩa xã hội là một xã hội tốt đẹp và ở nấc thang phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, xác định phương hướng con đường CNXH ở Việt Nam là cần thiết và phải kiên định với con đường đã chọn. Vì vậy, những con người mới xã hội chủ nghĩa phải là những người được đào tạo bài bản, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị, có lập trường vững vàng, sẵn sàng chung tay, kiên quyết xây dựng nhà nước Việt Nam. Nam vượng.
lãnh thổ đất nước của tôi kéo dài khoảng 15 vĩ độ, và 54 dân tộc sống ở đây. dân số nước tôi vượt quá 97 triệu (5). Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam đang trải qua giai đoạn “nhân khẩu học vàng” sẽ kết thúc vào năm 2040(6). Mặt khác, với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng đang thay đổi nhanh chóng. Với sự xuất hiện của thời kỳ nhân khẩu học vàng, không khó để nhận thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chưa từng có trước những thay đổi nhanh chóng về kinh tế – xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục… Vì vậy, chúng ta phải tận dụng triệt để cơ hội này để thu hẹp khoảng cách với các cường quốc trên thế giới.
Trong thời gian từ nay đến hết “cơ cấu dân số vàng”, nước ta sẽ diễn ra các ngày kỷ niệm lớn như kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. vào năm 2030. buổi tiệc. Quốc gia này được thành lập vào năm 2045. Vì vậy, để công cuộc đổi mới và con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đạt được kết quả như mong muốn, hay nói cách khác là phát huy được mọi tiềm năng của nước ta. Có thể tỏa sáng và tỏa sáng rực rỡ hay không thì công việc dành cho thế hệ trẻ phải sẵn sàng ngay.
Đứng trước thời kỳ “hoàng kim” này, chúng ta có cả thời gian và cơ hội, nhưng yếu tố con người luôn đóng vai trò quan trọng nhất. Đúng như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, nếu không rèn luyện và chuẩn bị, chúng ta sẽ mất đi một loại sức mạnh. Sự gần gũi, một nguồn của sự cần thiết. Xây dựng và phát triển nhân tài cho đất nước. Đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 hiện nay, mọi thứ đang phát triển và thay đổi rất nhanh chóng, chúng ta cần bắt kịp với thời đại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng thời gian không loại trừ một ai, trong tương lai không xa, những người trẻ tuổi, những con người mới xã hội chủ nghĩa này sẽ trực tiếp làm chủ vận mệnh của đất nước, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đã chọn. Vì vậy, cần khẳng định rằng, việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ngày nay có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi chỉ hạt giống tốt thôi chưa đủ mà cần phải được ươm mầm, vun trồng, chăm sóc. Chỉ bằng cách cẩn thận, chúng ta mới có thể phát triển tốt và chúng ta có thể phát triển tốt. Đủ để chống lại mầm bệnh.

2. Thực trạng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước – từ góc nhìn đào tạo thế hệ trẻ

Như đã phân tích ở trên, công cuộc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phải dựa trên cơ sở bồi dưỡng thế hệ thanh niên kế cận có đủ trang bị tốt. Đây cũng là mục tiêu giáo dục toàn dân, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới. Phát triển toàn diện con người thực chất là xây dựng con người mới có khả năng làm chủ bản thân và xã hội. Tư tưởng đề cao yếu tố con người này của Đảng ta được thể hiện trong các văn bản như:
– Nghị quyết số 33 (33-NQ/TW) về phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người xác định rõ mục tiêu “xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ, tinh thần dân tộc, nhân văn. , Dân chủ và Khoa học”.
– Vấn đề “phát triển toàn diện con người” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đảng ta xác định là một trong những nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, tức là xây dựng “con người Việt Nam”. Phát triển miền Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
– Trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khi nói đến quan điểm văn hóa, Đảng ta luôn nhấn mạnh việc phát huy vai trò của con người, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, sức mạnh con người. .

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư cũng đã khẳng định: con người là một khối tổng hòa của các yếu tố tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ và con người mới xã hội chủ nghĩa phải được trang bị đầy đủ các yếu tố đó. Nếu thiếu đi một yếu tố nào đó thì vấn đề phát triển toàn diện sẽ không còn được đảm bảo. Những yếu tố trên sẽ được phân tích dưới đây:

Một là, yếu tố tri thức đóng vai trò quan trọng bởi tri thức là sức mạnh. Việc tiếp thu, lĩnh hội các văn minh, tiến bộ của nhân loại là điều cần thiết bởi đó là hành trang cho con người mới xã hội chủ nghĩa có tri thức, khoa học, công nghệ tự tin sánh đưa đất nước ngang các nước phát triển. Nói cách khác, tri thức là chìa khóa giúp con người bước ra thế giới bên ngoài. Như nhà vật lý thiên tài Albert Einstein đã nói:“Khi chúng ta hiểu biết càng nhiều thì cái tôi cá nhân càng bé lại”, khi đó mong muốn tiếp thu tri thức của con người mới xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng mạnh và những tri thức đó sẽ được vận dụng để đóng góp không chỉ để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà còn cho cả cộng đồng nhân loại thế giới. Hơn nữa, trí lực có tốt thì con người mới đủ tỉnh táo để chống lại mọi thông tin giả, không đúng sự thật và phản bác lại được những luận điệu sai trái, thù địch.

Hai là, Bác Hồ đã nói:“Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Bác căn dặn muốn trở thành người giúp ích cho xã hôi, đất nước thì phải có đạo đức tốt. Trong cuộc sống, chúng ta đã thấy có những cá nhân biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho cộng đồng, xã hội, bức xúc trong dư luận, làm giảm lòng tin của nhân dân vào quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Vì vậy, người có tài mà không có đức, không đặt lợi ích quốc gia dân tộc trên lợi ích cá nhân sẽ là nguy cơ gây ra những hậu quả khôn lường, nghiêm trọng; không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng.

Ba là, thể lực tốt và lối sống lành mạnh sẽ giúp cho con người mới xã hội chủ nghĩa có đủ tỉnh táo để chống lại mọi cám dỗ của cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội. Rèn luyện thể lực là không ngừng chú trọng tập luyện, nâng cao thể chất, vóc dáng, sức mạnh của con người. Mọi người lao động dù ở bất kỳ ngành nghề nào đều cần có sức vóc thể chất tốt để duy trì và phát triển trí tuệ, để chuyển tải tri thức vào hoạt động thực tiễn, biến tri thức thành sức mạnh vật chất. Hơn nữa, cần phải có sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, niềm tin và ý chí, khả năng vận động của trí lực trong những điều kiện khác nhau và trong những thử thách hết sức khó khăn và khắc nghiệt. Vậy, muốn có thể lực tốt thì ngoài việc rèn luyện thể thao thường xuyên, cũng cần có một chế độ sống, lối sống hợp lý, tránh xa các chất kích thích gây tổn hại cho cơ thể và hệ thần kinh.

Bốn là, tính thẩm mỹ cao mang lại cái đẹp cho con người, mang lại nhiều vẻ đẹp cho xã hội. Tính thẩm mỹ ở đây không đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoai mà còn là tính nhân văn, nhân đạo của con người. Vẻ đẹp trong cuộc sống luôn có muôn sắc thái khác nhau và được thể hiện ra trong từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ của con người trong các mối quan hệ, giao tiếp xã hội. Như lúc sinh thời, Bác Hồ cũng đã dặn dò:“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Để xã hội tốt hơn, chất lượng cuộc sống cao hơn thì thẩm mỹ của con người cũng cần chú trọng.

Xét tới hiện nay thì công cuộc đào tạo thế hệ trẻ – những con người mới xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta đã có thành quả đáng khích lệ. Tuy chưa có điều kiện để đảm bảo giáo dục miễn phí cho tất cả các cấp học nhưng Việt Nam tập trung hoàn thành xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục và có tới 95% người lớn biết đọc, biết viết(7). Số sinh viên học cao đẳng, đại học và sau đại học tăng lên hằng năm với chất lượng ngày càng được cải thiện. Cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo ngày càng được mở rộng, nâng cấp và cải thiện. Các chương trình hợp tác quốc tế mở ra tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận được với tri thức nước ngoài. Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, nắm chắc chuyên môn, có những phương pháp đào tạo khoa học đã cải thiện đáng kể chất lượng sinh viên Việt Nam, rất nhiều sinh viên Việt Nam đi du học và tỏa sáng rực rỡ trên đất bạn. Về mặt thể chất thì sức vóc người Việt có sự cải thiện đáng kể. Chúng ta dần có nhiều những thành tích cao trên đầu trường thể thao quốc tế. Điều đó cho thấy rằng công cuộc giáo dục con người đã được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm và chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cũng còn có nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt vấn đề phân hóa, chênh lệch trình độ giữa các vùng miền trên Tổ quốc bởi với hơn 60% dân số sống nước ta ở nông thôn(8). Tóm lại, nhìn chung tất cả những gì chúng ta đã, đang có là cơ sở tiền đề tốt, vững chắc để có thể đáp ứng được công cuộc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo thế hệ trẻ góp phần hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa

Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư hiện nay, Việt Nam không thể là một đất nước đứng ngoài cuộc. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cao hiện nay vào cuộc sống đã giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã len lỏi vào mọi góc cạnh của cuộc sống khiến chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể. Người dân được tiếp cận nhanh, dễ dàng với những gì mình muốn, vì vậy chúng ta cần tiếp tục phát huy những gì đang có và đổi mới, sáng tạo vì cuộc sống chất lượng hơn.

Bên cạnh đó, những nghiên cứu mang tính ứng dụng nên được đầu tư mạnh mẽ. Mô hình nghiên cứu 5 nhà bao gồm : nhà trường – nhà khoa học – nhà đầu tư – nhà kinh doanh – nhà nước sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở đất nước ta. Mô hình liên kết này đã được trình bày và giới thiệu ở Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3 năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Bài toán nguồn lực cũng là bài toán hóc búa bởi lực lượng trí thức trẻ – những con người mới xã hội chủ nghĩa sẽ là nhân tố quan trọng trong việc vận dụng và thực hiện các hoạt động đưa Việt Nam vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Phát triển nguồn lực chất lượng và lâu dài là điều kiện cần thiết bởi nội lực có mạnh thì đất nước mới phát triển mạnh. Các quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Israel,… trở nên giàu có nhờ họ đã xây dựng được lực lượng thế hệ trẻ chất lượng.

Ngoài nguồn nhân lực trong nước thì những người Việt Nam ở nước ngoài (lực lượng kiều bào) cũng là nguồn lực không thể bỏ qua. Người Việt Nam sống ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, rất nhiều nhà khoa học, học giả, nhà kinh doanh,… người Việt trên thế giới luôn sẵn sàng góp công sức, ý kiến của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Họ cũng truyền cho thế hệ người Việt sau khi sinh ra ở nước ngoài tinh thần hướng về nguồn cội cha ông. Vì vậy, đất nước ta phát triển được sẽ có phần không nhỏ từ khối đại đoàn kết dân tộc và lực lượng này cũng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra ngoài thế giới.

Cuối cùng là nên tạo cơ hội để các bạn trẻ có chuyên môn, có năng lực được cống hiến, dấn thân, đảm nhận công việc và có môi trường để phát triển toàn diện. Việc này sẽ giải quyết đồng thời hai vấn đề: kế thừa và phát huy. Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ kế thừa những thành quả, lĩnh hội những kinh nghiệm, bài học quý báu do thế hệ trước truyền lại. Cùng với đó, những năng lực của bản thân, tri thức cũng như đạo đức đã được trau dồi, những người trẻ sẽ phát huy được những tiềm năng của bản thân và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò làm chủ đất nước, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dựa vào những phân tích trên, mục tiêu chúng ta phấn đấu là xây dựng được một thế hệ thanh niên Việt Nam sống có tri thức, có đạo đức phẩm chất tốt đẹp, lối sống văn minh, lành mạnh, vóc dáng đẹp và có nét đẹp về tâm hồn, sống nhân văn. Đó cũng là động lực để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu này bởi vì tương lai của đất nước chính là tương lai của mỗi con người chúng ta, và công việc này cần sự chung tay, đoan kết của tất cả mọi người chứ không phải riêng mình ai. Vì vậy, có thể nói rằng việc xây dựng một đội ngũ con người mới xã hội chủ nghĩa vừa hồng, vừa chuyên là mục tiêu, cũng là động lực trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.