messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tìm hiểu về chủ nghĩa cơ hội là gì? – Luật ACC

Chủ nghĩa cơ hội xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi chủ nghĩa tư bản phát triển tương đối ổn định và hòa bình, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân có những biểu hiện bớt gay gắt hơn trước. Phong trào công nhân có những biểu hiện, xu hướng thiên về đấu tranh nghị trường trong điều kiện cùng tồn tại hòa bình với giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản lợi dụng tình hình đó tìm mọi cách lũng đoạn phong trào công nhân. Đó là điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa cơ hội ra đời và phát triển nhanh chóng trong phong trào công nhân. Ở nước ta trong những năm gần đây với việc mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới để phát triển thì những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân, trong các tổ chức chính trị xã hội, thậm chí có những cán bộ, đảng viên có chức có quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chạy chức chạy quyền, thu vén cá nhân, tham ô, tham nhũng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Đảng ta chỉ ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII chỉ ra đều có những biểu hiện, căn nguyên từ chủ nghĩa cơ hội.

1. QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA CƠ HỘI

* Tư tưởng của V.I. Lênin về chủ nghĩa cơ hội.

Trong các tác phẩm: “Những người bạn dân…”, “Làm gì?” “Một bước tiến, hai bước lùi”… V.I.Lênin đã đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cơ hội và đã chỉ rõ nguồn gốc của chủ nghĩa cơ hội

Trước hết về nguồn gốc kinh tế: Đó là sự mua chuộc của giai cấp tư sản với tầng lớp trên của giai cấp công nhân bằng hình thức siêu lợi nhuận. Đó là bộ phận công nhân có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có uy tín trong tập thể công nhân được giai cấp tư sản sử dụng giúp tư sản trong tổ chức, quản lý sản xuất, giám sát kỹ thuật. Sau đó bị giai cấp tư sản mua chuộc, chi phối bằng lợi ích vật chất. Từ đó bị biến chất trở thành tay sai cho giai cấp tư sản, tầng lớp công nhân quý tộc này đã tác động làm cho chủ nghĩa cơ hội phát triển trong phong trào công nhân.

Nguồn gốc lịch sử: Đó là thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển tương đối ổn định và hoà bình, các hình thức đấu tranh nghị trường, đấu tranh trong các câu lạc bộ là hình thức đấu tranh phổ biến đã làm cho nhiều người lầm tưởng bản chất của giai cấp tư sản và coi đấu tranh nghị trường là hình thức duy nhất. Mặt khác do sự phát triển hoà bình, ổn định không xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, lợi dụng tình hình đó giai cấp tư sản đưa những phần tử phản động vào phong trào công nhân để lái phong trào công nhân đi theo chủ nghĩa cơ hội.

Nguồn gốc xã hội: là sự tham gia đông đảo của các thanh niên trí thức tiểu tư sản vào Đảng dân chủ xã hội, khi chủ nghĩa Mác đã trở thành một cái “mốt” rất hấp dẫn đối với tầng lớp thanh niên trí thức tiểu tư sản, trong khi đó họ chưa được tuyên truyền giác ngộ chủ nghĩa Mác một cách đầy đủ, nên họ chưa từ bỏ được lập trường giai cấp xuất thân nên dễ bị giai cấp tư sản lợi dụng lôi kéo mua chuộc. V.I.Lênin viết “việc tầng lớp “các viện sĩ” tham gia đông đảo vào phong trào xã hội chủ nghĩa trong mấy năm gần đây đã đảm bảo cho chủ nghĩa Bécstanh được phổ biến nhanh chóng”

Tư tưởng của Lênin về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội

Trong quá trình lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga chống lại chủ nghĩa cơ hội. Lênin đã chỉ ra những việc phải thực hiện để đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội có hiệu quả là:

 Thứ nhất là phải nghĩ đến việc làm lại công tác lý luận là công tác chỉ vừa mới bắt đầu được tiến hành trong thời kỳ chủ nghĩa Mác hợp pháp và nay thì những nhà hoạt động bất hợp pháp lại phải đảm nhiệm lấy; không có công tác ấy thì phong trào không thể phát triển thắng lợi được.

 Thứ hai là cần tiến hành đấu tranh tích cực chống “phái phê bình” hợp pháp, nó đã làm truỵ lạc đầu óc con người đến cùng cực.

Thứ ba là phải lên tiếng mạnh mẽ chống tình trạng lộn xộn và dao động trong phong trào thực tế, bằng cách tố cáo và bác bỏ mọi mưu đồ làm giảm giá trị, một cách có ý thức hay không có ý thức, cương lĩnh và sách lược của chúng ta”

2. CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

Ở Việt Nam, chủ nghĩa cơ hội biểu hiện khác với ở QTCS và một số nước khác. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng Giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo, ngay từ đầu đã xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc, con người khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc nước ngoài là mục tiêu hàng đầu. Bản thân nhiệm vụ vĩ đại này có sức mạnh tập thể to lớn. Tiếng nói truyền thống ngàn đời của cả dân tộc Việt Nam đoàn kết chống ngoại xâm, theo ngọn cờ giải phóng dân tộc của Đảng. Trong quá trình đó, chủ nghĩa cơ hội quốc tế khó có thể tác động đến phong trào công nhân và nông dân nước ta. Vì vậy, chắc chắn rằng chưa bao giờ trong phong trào cách mạng Việt Nam có một thời kỳ mà chủ nghĩa cơ hội với tư cách là một lực lượng, một trào lưu lại tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của cách mạng.
Hơn 90 năm qua, thực tiễn đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội đã làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bằng cách đó, Đảng ta không ngừng nâng cao ý thức đấu tranh vạch trần tư tưởng cơ hội trong Đảng, nhằm củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta. Nhất là khi Đảng lãnh đạo cách mạng nước ta đã trải qua một giai đoạn cách mạng lâu dài, phức tạp, trong thời điểm bước ngoặt lịch sử, trong thời kỳ vô cùng khó khăn, gian khổ, thì tư tưởng cơ hội thường thể hiện nhiều mặt tích cực và tiêu cực, mức độ sai lệch khác nhau. Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, khi cách mạng gặp nhiều khó khăn, thấy địch có vũ khí mạnh và tối tân, một số người sợ địch, dao động về chính trị, xuất hiện những người có tư tưởng quyên góp cho đấu tranh vũ trang, và giữ con đường thỏa hiệp và tưởng tượng chung sống hòa bình. Một số ít người thực hiện các hoạt động bè phái, chống đối tổ chức cơ hội chính trị. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh vạch trần tư tưởng cơ hội cánh hữu, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, lãnh đạo cách mạng nước ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong thời buổi thế giới đầy biến động vừa qua, trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và phương Đông, nhiều người đã phân vân, dao động, thậm chí muốn xem xét lại con đường chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã chọn để hướng đến tầng lớp thượng lưu. Loại tình cảm, tư tưởng này xuất hiện trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Liên Xô, pháo đài của hòa bình và cách mạng thế giới, đã sụp đổ trước sự kinh ngạc của hàng triệu người. Hay trong giai đoạn chủ nghĩa dân tộc đang lên cao hiện nay, những diễn biến mới của tình hình quốc tế đã tác động đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế. . Nhưng vượt qua tất cả những nghi ngờ và dao động đó, chúng ta đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mang lại ấm no, tự do và hạnh phúc. Vẫn là mục tiêu xuyên suốt toàn đảng và toàn dân ta.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với thực tế hiện nay, khi một đất nước sống và làm việc trong hòa bình, thịnh vượng, không khí phồn vinh và phát triển ngày càng nóng lên thì những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội tầm thường ngày càng thể hiện rõ ở những kẻ cơ hội chủ nghĩa. Những người bị “sa ngã” không liên kết rộng rãi với nhau trong một nhóm hay giáo phái nào đó mà chỉ như hạt cát, như giọt nước tràn ly. Họ tìm đủ mọi cách để bám đảng như những kẻ ăn bám có hại. Họ cần tiền, địa vị, quyền lực, tất cả các loại đặc quyền và lợi ích để thỏa mãn lợi ích và phẩm giá cá nhân của họ. Họ đang làm hại đảng và làm mất uy tín của đảng trước nhân dân và bạn bè quốc tế.
Điều cần thiết bây giờ là thẳng tay và dứt khoát loại bỏ những kẻ cơ hội nhỏ nhen mà ngày nay thường được gọi là “giặc nội xâm”. Chúng ta hãy nhìn lại và rút ra nhiều bài học về sự sụp đổ của các đảng cộng sản ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây để xác định thái độ hành động kiên quyết hiện nay. đất nước của chúng tôi.
Không thể nghĩ đơn giản họ chỉ là đảng viên không đạt yêu cầu, đảng viên bình thường, chưa đạt danh hiệu “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. , là những kẻ “nội thù” của cách mạng, phải đấu tranh không khoan nhượng với chúng.
Đặc biệt trong những năm gần đây, thế giới và trong nước diễn ra nhiều diễn biến phức tạp đã tác động mạnh mẽ đến cách mạng nước ta. Với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 4.0 đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của năng suất thế giới, tính quốc tế hóa sâu sắc của sản xuất vật chất và đời sống xã hội. Chủ nghĩa tư bản lợi dụng tình hình này để thực hiện những điều chỉnh tạm thời. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã đẩy chủ nghĩa xã hội vào tình trạng khủng hoảng suy thoái, sức mạnh của chủ nghĩa xã hội dần suy giảm. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhân cơ hội này “làm trò” “Cải tạo hòa bình”, “cách mạng màu”, bạo loạn, lật đổ nhằm chống phá cách mạng nước ta.. Bên cạnh đó, Đảng ta đã hoạch định đường lối phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đó là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế.Phát triển kinh tế quốc tế, nhất là phát triển mạnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. vĩ đại”
Trong tình hình quốc tế và trong nước như vậy, chủ nghĩa cơ hội chính trị đã xuất hiện: không rõ chính kiến, suy giảm lý tưởng cách mạng, đường lối không vững vàng, quan điểm, lập trường tư tưởng của Đảng dao động, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, nghi ngờ vai trò lãnh đạo của Đảng. , thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng. Đường lối lãnh đạo của Đảng, của đất nước, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa vững chắc.
Vì vậy, tăng cường đấu tranh chống và khắc phục các loại tư tưởng cơ hội là vấn đề cơ bản và lâu dài của Đảng ta hiện nay. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã phân tích tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị của một số cán bộ và tình trạng tham ô, quan liêu, lãng phí. Qua quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa chuyển biến căn bản, chưa đạt kết quả. lãng phí, phẩm chất đạo đức, lối sống của một số đảng viên và cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Tại một số đại hội đảng gần đây đã có đánh giá như vậy: “Công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới” [4] . Phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đại bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và các tệ nạn xã hội chưa được kiềm chế, bài trừ. sức mạnh của đảng, thể hiện rõ nét nhất trong 27 biểu hiện quan điểm “lui” đầu tiên của Đảng ta tại Hội nghị lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong nghị quyết. Cùng với khoảng cách giàu nghèo, quản lý đa cấp, đa bộ phận yếu kém, nhiều bộ phận làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng, với đất nước, đe dọa đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực sự đi vào chiều sâu, có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa rõ nét, việc làm theo chưa đạt yêu cầu.
Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chậm đổi mới, có nhiều mặt chưa rõ. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và ban cán sự đảng chưa được phân định rõ ràng, hoạt động còn tương đối lộn xộn. Văn phong, phong cách đổi mới chậm, hội họp nhiều. Nguyên tắc tập trung dân chủ còn bị phá hoại, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng. “
Đấu tranh chống tư tưởng cơ hội phải quán triệt đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng đối với tư tưởng cơ hội, đó là kiên định chính trị về những vấn đề cơ bản. Thuận lợi thì triệt để, bất lợi thì thoái lui, thỏa hiệp. Họ thường ít bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, che giấu bản chất thật của mình, đồng thời tỏ ra ủng hộ đường lối của đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, thổi phồng những khía cạnh của đường lối phù hợp với quan điểm của họ. Dưới ngọn cờ đổi mới tư duy, bổ sung, cụ thể hóa đường lối của Đảng, thêm bớt những chi tiết đó, thực chất là cốt lõi của việc sửa chữa đường lối, quan điểm của Đảng ta. Những tư tưởng đó còn thể hiện trong đạo đức, lối sống, một số người dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản, người chiến sĩ cách mạng mà sống không có lý tưởng, tính toán thực dụng, mưu cầu danh lợi cá nhân. Bề ngoài thì hoạt động cách mạng, nhất trí với đường lối của Đảng, vững tin vào chủ nghĩa xã hội, nhưng trong lòng thì bất lương, luôn tranh chức, chạy quyền, gây dựng lòng tin, vụ lợi cho bản thân, tiêu xài phung phí, xa lánh nhân dân. quần chúng.
Vì vậy, trong tình hình hiện nay, trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn đảng, phải ra sức khắc phục những vấn đề như tha hóa về chính trị, tư tưởng và đạo đức, thực dụng, cơ hội. Theo tôi, chúng ta cần làm một số việc sau:
Thứ nhất, Đảng ta luôn xây dựng đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên, cán bộ tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề cao tự phê bình và phê bình trong mọi tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Kiên quyết trấn áp những biểu hiện suy thoái, vi phạm về tư cách đạo đức, lối sống của đảng viên và cán bộ, đảng viên như lơ mơ mất cảnh giác, phai nhạt mục tiêu lý tưởng. Xử lý những hành vi vi phạm cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, vi phạm nguyên tắc của Đảng. Giải quyết triệt để những nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết trong nội bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, bảo đảm toàn đảng luôn thống nhất về lý luận và thực tiễn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn. tổ chức. chiến thắng.
Thứ hai, thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động, kịp thời, sắc bén, thuyết phục, củng cố khối đoàn kết chính trị tư tưởng trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng. Giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, đường lối, tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng và xây dựng đất nước.
Thứ ba, iên quyết tấn công, đập tan âm mưu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Việt Cộng. Đảng, đề cao “dân chủ, nhân quyền tư sản”. Vạch trần những sai trái, tác hại đấu tranh của chủ nghĩa cơ hội, cánh hữu, chủ nghĩa xét lại, tân cũ, giáo điều và mọi biểu hiện mơ hồ của dao động chính trị, là lối sống cơ hội, thực dụng, không bao giờ để đi. Kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng ta.
Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu lý luận. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phát ngôn, không phát ngôn bừa bãi, không truyền bá quan điểm cá nhân vi phạm cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Chống chủ nghĩa cơ hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Để bảo vệ đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi tổ chức đảng và mọi đảng viên phải luôn luôn cảnh giác, phân biệt những kẻ cơ hội với những kẻ cơ hội, loại trừ chúng ra khỏi tổ chức đảng, bảo đảm cho Đảng tổ chức luôn trong sạch, trong sạch.đoàn kết. Muốn vậy, mỗi đảng viên phải không ngừng học tập, học tập lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để có đủ trình độ lý luận, phân tích tư tưởng làm rõ bản chất phản động của chủ nghĩa cơ hội. Xây dựng một ý chí chính trị mạnh mẽ không dao động trước những xuyên tạc cơ hội. Củng cố niềm tin của toàn đảng, của nhân dân cả nước vào sự nghiệp trẻ hóa của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa cộng sản.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.688

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.650

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.021

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.610

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.205

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.553

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *