messenger whatsapp viber zalo phone mail

Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là gì? – Luật ACC

(ĐCSVN) – Văn kiện Đại hội XI có những bước phát triển mới trong tư duy về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong Chương trình (Bổ sung, phát triển năm 2011). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Phó Trung tướng Thường trực Ban Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Kế hoạch năm 1991 của Bộ Tổng hợp, bổ sung và phát triển Nhà nước. phòng thủ.
PV: So với nội dung đã xác định trong cương lĩnh năm 1991, nguyên tắc, chủ trương của Đảng ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời gian qua đã phát triển như thế nào?
Trung tướng, PGS.TS Lý Minh Vũ: “Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, các quyền của xã hội và của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hành động của các thế lực đế quốc, phản động” là nội dung cơ bản của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm 1991, xác định rõ chương trình “Xây dựng đất nước quá độ theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh: “Kiên quyết bảo vệ độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám, khóa IX, Đảng ta đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa lần thứ nhất, nội dung như sau: “Một là, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. toàn vẹn Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; hai, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ba, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bốn, bảo vệ lợi ích của đất nước, của dân tộc; năm là , bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hóa an toàn; Thứ sáu, Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội lần thứ X của Đảng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc: ” Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ”; nêu quan điểm nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị.
Vì vậy, từ năm 1991 đến nay, nhận thức của Đảng ta về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã có bước phát triển vượt bậc so với “Đề cương” năm 1991, chú trọng hơn đến tính toàn diện, thống nhất, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Hai Mặt Tự Nhiên – Lịch Sử và Chính Trị – Xã Hội Bảo Vệ Tổ Quốc
Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng còn thể hiện ở việc coi “trong ấm”, “ngoài yên” là một trong những “kế sách” quan trọng để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay. Khi đứng trước những nguy cơ, thách thức, khó khăn cũng như những thời cơ, thuận lợi mới, cần phải xác định cách giải quyết “có kế hoạch”, “dĩ hòa vi quý” và “dĩ hòa vi quý” nhất, phù hợp nhất, có lợi nhất. thế giới phức tạp và biến động, đó là vấn đề trọng đại liên quan đến sự tồn vong và phát triển của một quốc gia. Trên tinh thần đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã nhấn mạnh: vừa “lấy giáo dục làm trung tâm, vừa phải thống nhất nhận thức về các đối tượng và đối tác”, vừa phải “bảo vệ an ninh bên ngoài” và “bảo vệ an ninh bên trong”. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp dân sự để “ấm chỗ”.
Về phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc lần thứ nhất, Chương trình năm 1991 không đề cập cụ thể, rõ ràng về phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng ta đã đề ra “tăng cường kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; quán triệt tư tưởng cách mạng cách mạng, chủ động, sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn”. hành động chống lại chúng tôi.” Quan điểm này nhấn mạnh phương tiện đấu tranh vũ trang và không đề cập chính thức đến phương tiện đấu tranh phi vũ trang. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X của Đảng đến nay, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng có ý nghĩa quan trọng cả về nhận thức và tổ chức thực tiễn, được Đảng ta quán triệt sâu sắc và ngày càng cụ thể hóa. . Báo cáo tổng kết một loạt vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới của Đảng trong 20 năm qua (1986-2006) chính thức khẳng định: “Đấu tranh vũ trang kết hợp chặt chẽ với đấu tranh phi vũ trang, bảo vệ kết hợp chặt chẽ với xây dựng, xây dựng kết hợp chặt chẽ với bảo vệ. .”
Về thế và lực bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhận thức của Đảng từ năm 1991 đã quán triệt và cụ thể hóa quan điểm hợp tác bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân; là sự nghiệp của toàn dân. Chúa; kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt Đại hội X của Đảng càng nhấn mạnh “phát huy hết tiềm năng của đất nước” để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

PV: Theo Ban chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh của Bộ Quốc phòng, bên cạnh những thành tựu to lớn, chúng ta còn có những hạn chế gì trong việc thực hiện đường lối về bảo vệ Tổ quốc XHCN?

PGS-TS Trung tướng Lê Minh Vũ: Trong ý thức của một số cán bộ, quần chúng, một số tổ chức, doanh nghiệp, có những biểu hiện cho thấy nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chưa được quan tâm đúng mức; và sự tách biệt về chính trị và xã hội. Trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, có nơi vẫn còn “điểm nóng”, gây mất ổn định xã hội. Đối với việc thực hiện các phương pháp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có lúc sẽ có sự tách biệt trong nhận thức và hành động, có sự lúng túng nhất định trong vận dụng, kết hợp các phương pháp. Đấu tranh nên có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong đấu tranh phi vũ trang, đấu tranh văn hóa, tư tưởng chưa rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp; trong việc trấn áp, xử lý một số vụ việc, nhắm vào các “điểm nóng” cụ thể còn chưa hiệu quả. Nhận thức về hợp tác và đấu tranh, đối tác và đối tượng đôi khi không thật rõ ràng. Một biểu hiện nữa là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện là nhiệm vụ của quân đội, binh chủng và công an nhân dân.
PV: Trong “Đề cương (bổ sung, phát triển Đề cương năm 1991) Quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”, bộ biên soạn đã xác định những vấn đề chủ yếu cần bổ sung. Có gì mới?
PGS.TS Trung tướng Lý Minh Vũ: Vấn đề bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân làm chủ đất nước cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa trong mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Bởi vì, trong tình hình mới, trước sự phát triển và tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, mục tiêu, nhiệm vụ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có những bước phát triển mới, theo hướng bảo vệ Tổ quốc thống nhất và độc lập hơn. chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ… dưới sự bảo vệ của chế độ và đảng. Không nên nêu quá chi tiết, quá nhiều nội dung và các vấn đề cần bảo vệ như “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và 10 nghị quyết hàng đầu của Đảng, dễ dẫn đến thiếu thông tin. không đầy đủ và khó cập nhật khi tình hình diễn biến nhanh. Vì vậy, dự thảo chương trình đã khái quát mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thành hai mặt, mà hai bên đều thống nhất là gắn bó mật thiết, không thể tách rời với Tổ quốc Việt Nam. Miền Nam xã hội chủ nghĩa về tự nhiên – lịch sử và chính trị – xã hội bảo đảm cô đọng hơn, rõ ràng hơn nhưng chính xác, toàn diện và đầy đủ hơn. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có thể được thể hiện là: “Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa”; đồng thời đặc biệt chú trọng bảo vệ chế độ và sự lãnh đạo của Nhà nước. buổi tiệc.
Về phương thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong tình hình mới phải kết hợp giữa phương thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh phi vũ trang, kết hợp cả hai phương thức. Cần xây dựng và làm rõ chuyên đề: “Thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ xa”; Luận điểm hoàn chỉnh: “Tự vệ” là phương thức hữu hiệu để bảo vệ mọi người, mọi tổ chức và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nội dung cốt lõi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Về thế và lực bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quan điểm hiệp đồng bảo vệ Tổ quốc cần tiếp tục được nhấn mạnh và mở rộng, toàn diện hơn trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nhất là gắn xây dựng Đảng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Lực lượng bảo vệ Tổ quốc là lực lượng chuyên trách, không chuyên nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị (gồm Đảng, Nhà nước, quân đội, công an, dân quân tự vệ). Đất nước và mọi người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó “Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

PV: Văn kiện đại hội XI đã dự báo về các thách thức, nguy cơ, tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong giai đoạn hiện nay như thế nào?

PGS-TS Trung tướng Lý Minh Vũ: Theo Chương trình 199, các thế lực xâm phạm độc lập dân tộc, cản trở việc thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội là mục tiêu đấu tranh của nhân dân ta. Đồng thời, cương lĩnh 1991 cũng chỉ rõ mục tiêu hiện nay là “chủ nghĩa thực dân mới và các thế lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; chỉ rõ mục tiêu chiến đấu và đấu tranh của quân và dân ta là: “bảo vệ Tổ quốc. độc lập, chủ quyền Chống đế quốc can thiệp và xâm lược”; làm rõ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đấu tranh “đập tan mọi âm mưu và hành động của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Đây là những vấn đề rất cơ bản về đối tác và mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã chỉ rõ những mục tiêu cơ bản lâu dài của cách mạng Việt Nam, đồng thời dự báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thông qua 5 giả thiết chiến lược:
Thứ nhất, diễn biến hòa bình.
Hai là, kết hợp diễn biến hòa bình với bạo loạn lật đổ.
Thứ ba là sự kết hợp giữa bạo loạn lật đổ và lực lượng phản ứng nhanh.
Thứ tư là kiềm chế và tấn công bằng hỏa lực.
Năm là, tiến hành chiến tranh xâm lược quy mô vừa.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới quy định nguyên tắc xác định, giải quyết, xử lý đối tượng, đối tác cách mạng Việt Nam. tình hình mới. “Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã nêu rõ các nguyên tắc cơ bản: Việt Nam là đối tác của chúng ta đối với các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và phát triển quan hệ hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi; cả hai nước nguyên nhân và các lực lượng bảo vệ nó là mục tiêu của cuộc cách mạng của chúng tôi. Mọi thế lực gây bạo loạn, lật đổ, xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược đều là mục tiêu chiến lược của quân và dân ta, là mục tiêu của cách mạng nước ta. Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XI chỉ rõ, trong tình hình mới, chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, bạo loạn đang đặt ra những thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…

PV: Trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XI, vấn đề hiện đại hoá quân đội được quan tâm như thế nào?

PGS-TS Trung tướng Lê Minh Vũ: Về nội dung của từ “hiện đại”, có nhiều ý kiến ​​đặt vấn đề tại sao không dùng từ “hiện đại” hay “ngày càng hiện đại” mà phải dùng từ “từng bước hiện đại”. ? Ba mục đầu “cách mạng, chính quy, ưu tú” là mục tiêu, mục thứ tư là phương tiện thực hiện, không cân đối về mặt logic. Chúng tôi lập phương án phải chuyển sang “ngày càng hiện đại” gửi 4 đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương, các đồng chí về cơ bản nhất trí, nhưng Bộ Chính trị đã thông qua và quay lại phương án “từng bước hiện đại”. “Điều đó rất phù hợp với tình hình kinh tế đất nước hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta đang phấn đấu hiện đại hóa ngay mà không đồng thời hiện đại hóa cục bộ những ngành, lĩnh vực quan trọng hơn bao giờ hết. Dự thảo báo cáo chính trị xác định, từng bước xây dựng chính quy hóa Quân đội nhân dân cách mạng và Công an nhân dân tinh nhuệ, số lượng hợp lý, chất lượng và hiệu quả chiến đấu trung bình – Lực lượng bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc bất cứ lúc nào Đẩy mạnh phát triển quốc phòng, an ninh công nghiệp; Tăng cường cơ sở vật chất – công nghệ, bảo đảm cho quân đội từng bước được trang bị hiện đại, Trước hết là Hải quân, Phòng không, Không quân, Lực lượng An ninh, Tình báo, Cảnh sát cơ động gần…

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.946

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.022

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.411

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.172

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.774

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.897

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *