messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam. Trong đó, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung lớn và đặc biệt quan trọng, được hình thành và phát triển trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Người, góp phần to lớn làm nên thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc.

1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

1.1. Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu, khách quan

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định chính trị trật tự, an toàn xã hội để xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tính tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: “Vua Hùng có công lớn trong việc dựng nước, các chú cháu đã chung sức bảo vệ Tổ quốc”. Ý chí bảo vệ Tổ quốc của Người vô cùng sâu sắc và kiên quyết, nên Người đã nói trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ngày 19-2-1946: “Thà hy sinh tất cả chứ không bỏ nước, kiên quyết không chịu nô lệ… Đồng bào ơi! Chúng ta phải đứng lên!…”, “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, già trẻ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt đảng phái. Ai có súng, cầm súng, ai có dao, cầm dao. Ai mà không có dao, cuốc, chùy. Mọi người Cả hai đều phải dốc hết sức lực đánh thực dân Pháp để cứu nước. Nhưng quyết tâm hy sinh thì nhất định giành thắng lợi về cho dân tộc ta.”
Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa xuất phát từ yêu cầu bảo vệ thành quả của cách mạng. Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ là cuộc chiến tranh đánh bọn phản cách mạng, giành lại nước xã hội chủ nghĩa, mà còn là cuộc chiến tranh bảo vệ và giữ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

1.2. Mục tiêu bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân

Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Tổ quốc là sự kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu xã hội chủ nghĩa, thống nhất giữa nội dung dân tộc, nội dung giai cấp và nội dung thời đại.
Phấn đấu giành tự do cho đồng bào, giành độc lập cho Tổ quốc là mục tiêu của Hồ Chí Minh khi Người quyết định rời Tổ quốc ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Người đã tuyên bố: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” giàu lo. Theo Người, đối với một dân tộc không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Người cho rằng độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là điều kiện bảo đảm cho dân tộc độc lập, dân tộc giàu mạnh. Vào đầu thế kỷ XX, vấn đề giải phóng dân tộc là vấn đề cấp bách và hệ trọng của dân tộc ta. Phong trào yêu nước chống Pháp tiếp tục bị đàn áp dã man. Thất bại một mặt do đường lối cách mạng sai lầm, thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo cách mạng, mặt khác do không hiểu và không tuân theo các quy luật phát triển của thời đại, nhất là sau Cách mạng Tháng Mười Nga. Trong bối cảnh đó, năm 1917, Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, giúp cách mạng miền Nam giành được nhiều thắng lợi. Ngoài ra, theo quan điểm của Người, độc lập dân tộc là vô nghĩa nếu dân không có ăn, không có mặc, không có sách và độc lập sẽ không bao giờ có, vì vậy, sau khi tiếp thu “Tuyển tập lý luận cách mạng vô sản”, Người khẳng định độc lập dân tộc phải có trong hòa hợp với xã hội.học thuyết kết hợp.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm chiến đấu và giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tổ quốc. và cả nước. sang xã hội xã hội chủ nghĩa.

1.3. Sức mạnh bảo vệ tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sức mạnh của toàn dân tộc, của toàn dân, của đồng bào các dân tộc, của chính quyền các cấp, chính quyền các cấp. Ở cơ sở là sức mạnh của các nhân tố chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa – xã hội, sức mạnh của truyền thống và sức mạnh của thời đại, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại. Trong quá trình chung sức đó, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng sức mạnh của nhân dân, phải “dựa vào sức mạnh và tinh thần của nhân dân” và “cả dân tộc Việt Nam một lòng không bao giờ làm nô lệ”. bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hết sức coi trọng quốc phòng, an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố quân đội nhân dân, coi quân đội nhân dân là lực lượng quan trọng bảo vệ Tổ quốc. Người luôn chủ trương xây dựng quân đội vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

1.4. Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng và chính phủ phải lãnh đạo toàn dân, ra sức củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục đấu tranh để thống nhất nước nhà, trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình, góp phần bảo vệ công cuộc hòa bình ở Á đông và trên thế giới”. Người cũng tiếp tục khẳng định: “Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và chính phủ, với sự đoàn kết nhất trí, lòng tin tưởng vững chắc vào tinh thần tự lực cánh sinh của mình, với sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em […] nhân dân ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn, làm tròn được nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ đề ra”.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh ngày nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm hạnh phúc của người dân”. Đây vừa là chủ trương chỉ đạo chiến lược vừa thể hiện sự kiên định mục tiêu của cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp:

 • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, sự đúng đắn của con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
 • Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát, thi hành kỷ luật việc thực hiện tổ chức đường lối của Đảng
 • Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư của doanh nghiệp và phát triển kinh tế đất nước.
 • Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đổi mới” của cán bộ, đảng viên, tham nhũng, quan liêu, lãng phí; xây dựng Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với đất nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.028

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.504

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.137

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa1.1. Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu, khách quan1.2. Mục tiêu bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ, [...]

  Lượt xem: 2.126

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam. Trong đó, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung lớn và [...]

  Lượt xem: 2.281

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa1.1. Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu, khách quan1.2. Mục tiêu bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ, [...]

  Lượt xem: 1.949

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 3.095

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *